Специализирани комисии


Специализираните комисии работят по Амбулаторна процедура №38 “ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЛАН НА ЛЕЧЕНИЕ И ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ТЕРАПЕВТИЧНИЯ ОТГОВОР ПРИ ПАЦИЕНТИ, ПОЛУЧАВАЩИ СКЪПОСТРУВАЩИ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ПО РЕДА НА ЧЛ.78, Т.2 ЗЗО“

СПЕЦИАЛИЗИРАНА КОМИСИЯ ЗА ЛЕЧЕНИЕ ТЕЖКА АСТМА В ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ

Приемане на документи всяка сряда в кабинет №3. Заседанията на комисията са в сряда от 11-12 часа.
Председател: доц. д-р Ваня Юрукова- лекар специалист по пневмология и фтизитрия и вътрешни болести
Заместник председател: доц. д-р Денчо Османлиев- лекар специалист по пневмология и фтизитрия и вътрешни болести
Технически секретар: г-жа Кристалина Семерджиева
Членове :
1. доц. д-р Росен Петков- лекар специалист по пневмология и фтизитрия, кардиология и вътрешни болести
2. д-р Елка Митова- приемащ лекар, лекар специалист по пневмология и фтизитрия и вътрешни болести

Изисквания НЗОК: ЛЕЧЕНИЕ ТЕЖКА АСТМА В ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ


СПЕЦИАЛИЗИРАНА КОМИСИЯ за ЛЕЧЕНИЕ НА ИДИОПАТИЧНА БЕЛОДРОБНА ФИБРОЗА В ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ

Приемане на документи всеки четвъртък в кабинет №3 Заседанията на комисията са в четвъртък от 11-12 часа.
Председател: доц. д-р Ваня Юрукова- лекар специалист по пневмология и фтизитрия и вътрешни болести
Заместник председател: доц. д-р Денчо Османлиев- лекар специалист по пневмология и фтизитрия и вътрешни болести
Технически секретар: г-жа Кристалина Семерджиева
Членове :
1. доц. д-р Росен Петков- лекар специалист по пневмология и фтизитрия, кардиология и вътрешни болести
2. д-р Елка Митова- приемащ лекар, лекар специалист по пневмология и фтизитрия и вътрешни болести

Изисквания НЗОК: ЛЕЧЕНИЕ НА ИДИОПАТИЧНА БЕЛОДРОБНА ФИБРОЗА В ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ