Клинична лаборатория


Клиничната лаборатория е с III ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт"Клинична лаборатория"

Началник клинична лаборатория: доц. д-р Милка Тодорова, дм, специалист по "Клинична лаборатория"

Екип:

д-р Стефка Александрова, лекар клинична лаборатория, специалист по "Клинична лаборатория"

Телефон за контакт :
02/80-54-263, 02/08-54-231

Основни дейности:

 • Хематологични изследвания
 • Биохимични изследвания
 • Уринни показатели
 • Електролити
 • Изследвания на плеврален пунктат
 • Показатели на хемостаза
 • Квантиферонов тест


МИКРОБИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ


Микробиологична лаборатория е с III ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт "Микробиология". В нея се осъществява дейност и като лаборатория по туберкулоза - "Регионална лаборатория" в изпълнение на медицински стандарт "Микробиология".

Екип:

д-р Цонка Първанова, лекар микробиология, специалист по "Микробиология"
д-р Мая Бъчварова, лекар микробиология, специалист по "Микробиология"

Телефон за контакт: 02/80-54-295

Основни дейности:

 • Изследвания на материали за банална флора, антибиограми
 • Изследване хемокултури
 • Изследвания на материали за туберкулозни бактерии (директно, посявки, MGI)
 • Чувствителност на туберкулозни бактерии, резистентност на туберкулозни бактерии, PCR


ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ФУНКЦИОНАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДИШАНЕТО И КРЪВНО-ГАЗОВ АНАЛИЗ


Телефон за контакт: 02/80-54-242

Основни дейности:

 • Функционално изследване на дишането
 • Бронходилататорен тест
 • Бронхопровокационни тестове
 • Кръвно-газов анализ на артериална кръв
 • Бодиплетизмография
 • Дифузионен капацитет