Детска Клиника по фтизиатрия


Университетската Детската клиника по фтизиатрия е единствена в страната специализирана клиника по детски белодробни заболявания с обособен филтърен сектор. В клиниката се извършва високо квалифицирана и специализирана медицинска дейност на най-високо, трето ниво на компетентност.


Началник клиника: доц. д-р Светлана Велизарова, дм, лекар специалист по "Пневмология и фтизиатрия" и "Педиатрия"

Екип:

д-р Цветанка Димитрова, лекар специалист по "Педиатрия" и "Детска пневмология и фтизиатрия"
д-р Албена Спасова, дм, лекар специалист по "Педиатрия" и "Детска пулмология", асистент
д-р Божана Найденова, специализант "Детска пневмология и фтизиатрия", лекар специалист по "Педиатрия"
д-р Галина Ангелова, специализант "Детска пневмология и фтизиатрия", лекар специалист по "Педиатрия"
д-р Мария Паскова, специализант "Детска пневмология и фтизиатрия", лекар специалист по "Педиатрия"

Филтърен сектор:
д-р Наталия Габровска, лекар специалист по "Детска пневмология и фтизиатрия" и "Педиатрия", асистент
д-р Леда Карагьозова, лекар специализант "Педиатрия"

Телефон за контакт:
02/80-54-299 – лекарски кабинет,
02/80-54-332 – медицински сестриВ клиниката се лекуват деца със следните заболявания:

 • Вродени заболявания на белодробната система
 • Генетично обусловени белодробни заболявания (муковисцидоза)
 • Възпалителни заболявания на белодробната система: пневмонии, бронхити, плеврити, гнойни заболявания на белите дробове, кисти на белите дробове (вродени, придобити), бронхиектазии, бронхиектатична болест, ХОББ (хронична обструктивна белодробна болест) и възпалителни заболявания на ГДП в съчетание с тези на долни дихателни пътища
 • Бронхиална астма и алергичен риносинуит
 • Бронхообструктивни състояния в ранна детска възраст
 • Белодробни форми на туберкулоза
 • Извънбелодробни форми на туберкулоза

Свижданията са в четвъртък и неделя от 16.30-17.30 ч. При необходимост и разрешение на ръководителя на клиниката родителите могат да посещават децата си ежедневно.Към детската клиника функционират два консултативни кабинети:

- Приемен кабинет, където се приемат децата с различни форми на белодробни заболявания
- Амбулаторен кабинет, където се изследват суспектни за туберкулоза деца и всички деца насочени за специализирани изследвания и преглед
Двата кабинета са с отделни входове, което изключва смесването на болни със здрави деца и пренасяне на инфекция.
Повече информация за Детските консултативни кабинетиВ клиниката има много добре оборудвана най-съвременна апаратура за функционално изследване на дишане (body плетизмограф), ехограф, дигитална рентгенова уредба, ултразвукови инхалатори, 12 канален ЕКГ апарат, централна кислородна инсталация с втечнен кислород.

Трета клиника по неспецифични белодробни болести


Клиниката е с III ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт "Пневмология и фтизиатрия".

Началник клиника: доц. Дора Маринова, дм, лекар специалист по "Пневмология и фтизиатрия"

Екип:

д-р Радост Чернева, дм, лекар специалист по "Вътрешни болести" и "Пневмология и фтизиатрия", главен асистент
д-р Атанас Златев, лекар специалист по "Вътрешни болести" и "Пневмология и фтизиатрия", асистент
д-р Ани Попкостова, лекар специалист по "Пневмология и фтизиатрия"
д-р Мадлен Стоянова, лекар специализант "Пневмология и фтизиатрия"

Телефон за контакт:
02/80-54-296 – лекарски кабинет,
02/80-54-272 – медицински сестри

Основни дейности:

 • Пълен обем на всички блодробни заболявания с акцент диференциална диагноза на хронични неспецифични белодробни болести и белодробна туберкулоза
 • Диагноза на белодробен карцином
 • Лечение на ХОББ, бронхиална астма, пневмонии, БТЕ и гнойни белодробни болести
 • Подготвя и насочва за оперативно, химио- и лъчелечение

КЛИНИКА ПО ФТИЗИАТРИЯ ЗА ВЪЗРАСТНИ


Клиниката е с III ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт "Пневмология и фтизиатрия".

Началник клиника: и.д. д-р Владимир Миланов, дм, лекар специалист по "Вътрешни болести" и "Пневмология и фтизиатрия", асистент

Екип:

доц. Донка Стефанова, дм, лекар специалист по "Вътрешни болести" и "Пневмология и фтизиатрия"
д-р Елка Митова, лекар специалист по "Вътрешни болести" и "Пневмология и фтизиатрия"
д-р Елена Дурева, лекар специалист по "Вътрешни болести"
д-р Христофор Иванов, лекар специалист по "Обща медицина"
д-р Ива Попова, лекар специализант "Пневмология и фтизиатрия"

Към клиниката функционира
Консултативен кабинет по фтизиатрия за възрастни с основна дейност:
1. Амбулаторно проследяване на контактни на пациенти с туберкулоза лица, лица с латентна туберкулозна инфекция и суспектните за туберкулоза лица
2. Амбулаторно проследяване на пациенти с туберкулоза
3. Участие в кампанията на МЗ “Седмица на отворени врати“ в изпълнение на Националната програма за превенция и контрол на туберкулоза в България. Предвидено е извършване на скрининг за риска за туберкулоза чрез анкетна карта, консултация и на съмнителните за туберкулоза преглед и допълнителни изследвания.

Телефон за контакт:
02/80-54-287 – лекарски кабинет,
02/80-54-291 – медицински сестри

Клиниката е основен диагностичен, лечебен, консултативен и медико-експертен център по проблемите на туберкулозата в страната. В Клиниката безотказно се стационират всички случаи с туберкулоза и бацилоотделяне.

Основни дейности:

 • Лечение на новооткрити болни с активна белодробна туберкулоза с възприетата в света DOTS – стратегия
 • Лечение на рецидиви и случаи на повторно лечение на туберкулозното заболяване
 • Лечение на болни с белодробна туберкулоза в съчетание с други неспецифични заболявания на белите дробове, с неопластични и лимфопролиферативни заболявания, с цироза на черния дроб, с хронична хемодиализа и др.
 • Лечение на болни с мултирезистентна туберкулоза
 • Лечение на всички проблемни диференциално-диагностични и терапевтични случаи на болни от туберкулоза от цялата страна
 • Лечение на пациенти с ко-инфекция (СПИН и туберкулоза)