Първа клиника по неспецифични белодробни болести


Клиниката е с III ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт "Пневмология и фтизиатрия".

Началник клиника: доц. д-р Росен Петков , дм,
лекар специалист по "Вътрешни болести", "Кардиология" и "Пневмология и фтизиатрия"

Екип:

д-р Делчо Минчев, лекар специалист по "Вътрешни болести" и "Пневмология и фтизиатрия", асистент
д-р Теодора Михалова, лекар специалист по "Пневмология и фтизиатрия", асистент
д-р Евгени Меков, дм, лекар специалист по "Пневмология и фтизиатрия", асистент
д-р Неделина Куртелова, лекар специализант по "Пневмология и фтизиатрия"

Телефон за контакт:
02/80-54-252 – лекарски кабинет
02/80-54-279 – медицински сестри

Основни дейности:

 • Диагностика и лечение на неспецифични възпалителни белодробни болести – пневмонии, хроничен бронхит, бронхолит и др.
 • Диагностика на белодробни тумори
 • Лечение на хронични бронхообструктивни заболявания – бронхиална асма и ХОББ
 • Диагностика и лечение на плеврални изливи
 • Предоперативна подготовка с оглед предстояща хирургична инервенция в КГХ
 • Лечение на белодробен тромбоемболизъм
 • Лечение на гнойни белодробни болести – бронхиектазии, белодробен абцес и др.

Втора клиника по неспецифични белодробни болести


Клиниката е с III ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт "Пневмология и фтизиатрия".

Началник клиника: доц. д-р Ваня Юрукова, дм, лекар специалист по "Вътрешни болести",
"Пневмология и фтизиатрия" и "Обществено здраве и здравен мениджмънт"

Екип:

д-р Деница Димитрова, лекар специалист по "Пневмология и фтизиатрия", асистент
д-р Цветослава Цанкова, лекар специалист по "Вътрешни болести" и "Пневмология и фтизиатрия"
д-р Анна Василева, лекар специалист по "Вътрешни болести" и "Пневмология и фтизиатрия"
д-р Искра Бояджиева, лекар специализант по "Пневмология и фтизиатрия"

Телефон за контакт:
02/80-54-224 – лекарски кабинет
02/80-54-262 – медицински сестри


Основни дейности:

 • Диагностика и лечение на неспецифични възпалителни белодробни болести – пневмонии, хроничен бронхит, бронхолит и др.
 • Диагностика на белодробни тумори
 • Лечение на хронични бронхообструктивни заболявания – бронхиална асма и ХОББ
 • Диагностика и лечение на плеврални изливи
 • Предоперативна подготовка с оглед предстояща хирургична инервенция в КГХ
 • Лечение на белодробен тромбоемболизъм
 • Лечение на гнойни белодробни болести – бронхиектазии, белодробен абцес и др.
 • Диагностика и лечение на белодробна саркоидоза и дифузни интерстициални белодробни фибрози

Клиника по АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ


Клиниката е с III ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт "Анестезиология и интензивно лечение". В състава на клиниката влизат две отделения.

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ

Отделението е с III ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт "Анестезиология и интензивно лечение".

Началник отделение "Интензивно лечение": доц. д-р Денчо Османлиев, дм,
лекар специалист по "Вътрешни болести" и "Пневмология и фтизиатрия"

Екип:

д-р Венцислав Петров, лекар специалист по "Вътрешни болести" и "Пневмология и фтизиатрия", асистент
д-р Драгомир Йотов, лекар специалист по "Пневмология и фтизиатрия", асистент
д-р Борислав Велев, лекар специалист по "Вътрешни болести" и "Пневмология и фтизиатрия", асистент
д-р Стоян Боев , лекар специалист по "Вътрешни болести" и "Пневмология и фтизиатрия", асистент
д-р Татяна Киркова, лекар специалист по "Вътрешни болести", "Пневмология и фтизиатрия" и "Кардиология", асистент
д-р Мирослав Михайлов, лекар специализант по "Пневмология и фтизиатрия"

Телефон за контакт:
02/80-54-266 – лекарски кабинет
02/80-54-239 – медицински сестри

Отделението по "Интензивно лечение" осигурява специализирана, висококачествена, консултативна, стационарна, планова и неотложна медицинска помощ на пациенти с белодробни заболявания, изискващи интензивно лечение

Основни дейности:

 • Интензивно лечение на пациенти с белодробни заболявания – пневмонии, ХОББ, белодробен тромбоемболизъм, ХДН, бронхиална асма и др.
 • Интензивно лечение на пациенти с остро нарушение на жизнените функции, независимо от причината довела до това
 • Скрининг за установяване на нарушения в съня
 • Титринане на апаратура за коригиране на нарушенията / BIPAP, CIPAP/
 • интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи без механична вентилация и/или паремтерално хранене
 • интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи с механична вентилация и/или парентерално хранене


ОТДЕЛЕНИЕ ПО АНЕСТЕЗИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ

Отделението е с III ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт "Анестезиология и интензивно лечение".

Екип:

д-р Полет Петкова, лекар специалист по "Анестезиология и интензивно лечение", асистент
д-р Свилен Алексов, лекар специалист по "Анестезиология и интензивно лечение", асистент
д-р Минко Шейтанов, лекар специалист по "Анестезиология и интензивно лечение", асистент
доц. д-р Пенка Терзиначева, лекар специалист по "Анестезиология и интензивно лечение"
д-р Вера Манолова, лекар специалист по "Анестезиология и интензивно лечение"
д-р Виктория Илиева, лекар специализант по "Анестезиология и интензивно лечение"

Телефон за контакт:
02/80-54-245 – лекарски кабинет
02/80-54-293 – медицински сестри

Отделението по "Анестезия и интензивно лечение" осигурява специализирана, висококачествена, консултативна, стационарна, планова и неотложна медицинска помощ на пациенти след гръднохирургични интервенции.

Основни дейности:

 • Консултативна дейност – предоперативна оценка и подготовка на пациента с оглед осъществяване на инвазивна диагностична процедура или предстояща оперативна интервенция
 • Обща и регионална анастезия в гръдната хирургия
 • Анестезия и седация в Бронхологично отделение на деца и възрастни
 • Лечение на болката – повлияване на болката в ранния следоперативен период и лечение на хронична болка
 • Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи без механична вентилация и/или парентерално хранене
 • Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи с механична вентилация и/или паремтерално хранене


КЛИНИКА ПО ГРЪДНА ХИРУРГИЯ


Клиниката е с III ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт "Гръдна хирургия".

Началник клиника: проф. д-р Данаил Петров, дм, лекар специалист по "Хирургия" и "Гръдна хирургия"

Екип:

д-р Владимир Джамбазов, лекар специалист по "Хирургия" и "Гръдна хирургия", асистент
д-р Владимир Станов, лекар специалист по "Хирургия" и "Гръдна хирургия", асистент
д-р Михаил Плочев, лекар специалист по "Хирургия" и "Гръдна хирургия", асистент
д-р Георги Янков, лекар специалист по "Хирургия" и "Гръдна хирургия", асистент
д-р Анатоли Семков, лекар специалист по "Гръдна хирургия", асистент
д-р Лили Охеда, лекар специалист по "Гръдна хирургия"
д-р Магдалена Алексиева, лекар

Телефон за контакт:
02/80-54-280 – лекарски кабинет
02/80-54-250 – медицински сестри

В клиниката се извършва целият обем на гръдно-хирургическа дейност операции на билия дроб, включително бронхопластични опреации, операции на хранопровода, пластики на хранопровода, операции при тумори и иксти на медиастинум, операции при заболяваня на млечната жлеза и гръдната стена, операции на диафрагмата, торакоскопска диагностична и оперативна дейност (VATS).

Основни дейности:

 • Диагностика на медиестинални и белодробни тумори
 • Диагностика на плеврални изливи
 • Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност с лица над 18 г.
 • Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност с лица над 18г.
 • Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата
 • Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия
 • Оперативно лечение на тумори на бял дроб, медиастинум , плевра и гръдна стена
 • Разширени операции с пълно или частично отстраняване на повече от един интраторакален орган, включително медиастинален тумор или грудна стена.
 • Едноепатно операции засягащи двата дроба с болести със съчетана белодробна или друга локализация
 • Оперативно лечение на болсти на бял дроб, мезиастинум, плевра и гръдна стена без онкологични заболявания
 • Спешни състояния в гръдната хирургия

Административно стопански блок


СЧЕТОВОДСТВО, ТРЗ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ, ИНФОРМАЦИОНЕН СЕКТОР
СЧЕТОВОДСТВО

Надка Чупетловска – гл. счетоводител

Телефон за контакт: 02/ 80 54 213

СЕКТОР ПРАВЕН, ТРЗ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

Венелин Йорданов – юрист

Телефон за контакт 02/80 54 233

Благовеста Бочкаров – човешки ресурси

Телефон законтакт 02/80 54 202

ИНФОРМАЦИОНЕН СЕКТОР

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Ана Малечкова – организатор обществени поръчки

Телефон за контакт:02/ 80 54 230

СТОПАНСКИ СЕКТОР

Георги Георгиев – зав. стопанска и техническа служба

Телефон за контакт:02/80 54 260

ДЕЛОВОДСТВО И АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ

СНАБДЯВАНЕ И ДОМАКИНСТВО

СЕКТОР ЗА БОЛНИЧНО ХРАНЕНЕ

ТЕХНИЧЕСКО ПОДДЪРЖАНЕ

ТЕЛЕФОННА ЦЕНТРАЛА

СТЕРИЛИЗАЦИОННААптека


Ръководител на аптеката е маг.фарм. Павлина Маринова

Телефон за контакт: 02/80-54-221

Болничната аптека осигурява лекарствени средства, превързочни материали и медицински изделия за хоспитализираните пациенти.

Аптеката отговаря на изискванията нормативната уредба и притежава лиценз за работа с наркотични вещества.