Процедури по ЗОП - 2022


Няма Процедури по ЗОП за избраната година!

Процедури по ЗОП - 2020


Доставка на лекарствени продукти и превързочен материал в МБАЛББ "Света София" ЕАД /АОП № 00600-2020-0002/Съобщение: Поради създалото се извънредно положение и във връзка с приетите ЗМДВИП и ЗИДЗМДВИП, се удължава срокът за подаване на оферти. Същият да се счита до 07.05.2020г - 16,30 ч. Моля, запознайте се с Решението за одобряване на обявление за изменение

Заседанието на основание Чл.57, ал.3 от ППЗОП ще се проведе на 23.06.2020г. от 10.00 часа в кабинета на организатор обществени поръчки на бул. Акад. Иван Гешов №19, етаж 1, кабинет №20 /18.06.2020г/

Съобщение до "Истлинк България" ООД: На основание Чл.43, ал.4 от ЗОП, Ви информираме, че в ПК е публикувано Решение № 532/26.08.2020 г. . Документът е изпратен два пъти на посочения от Вас електронен адрес. /31.08.2020/


Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група при условията на либерализиран пазар за нуждите на МБАЛББ "СВЕТА СОФИЯ" ЕАД /АОР № 00600-2020-0001/Заседанието на основание Чл.57, ал.3 от ППЗОП ще се проведе на 26.02.2020г. от 10.00 часа в кабинета на организатор обществени поръчки на бул. Акад. Иван Гешов №19, етаж 1, кабинет №20 /21.02.2020г/


Процедури по ЗОП - 2019


Доставка на медицински консумативи и лабораторни реактиви за нуждите на МБАЛББ "Света София" ЕАД /АОП № 00600-2019-0008/
Заседанието на основание Чл.57, ал.3 от ППЗОП ще се проведе на 15.05.2020г. от 10.00 часа в кабинета на организатор обществени поръчки на бул. Акад. Иван Гешов №19, етаж 1, кабинет №20 /12.05.2020г/


Съобщение до "Истлинк България" ООД: На основание Чл.43, ал.4 от ЗОП, Ви информираме, че в ПК е публикувано Решение № 406/16.06.2020 г. с всички приложения към него. Документите са изпратени три пъти на посочения от Вас електронен адрес. /17.06.2020/


ДОСТАВКА НА ХЛЯБ ЗА НУЖДИТЕ НА ПАЦИЕНТИ И ДЕЖУРЕН ПЕРСОНАЛ В МБАЛББ „СВЕТА СОФИЯ” ЕАД /АОП № 00600-2019-0006/

Заседанието на основание Чл.57, ал.3 от ППЗОП ще се проведе на 09.01.2020г. от 10.00 часа в кабинета на организатор обществени поръчки на бул. Акад. Иван Гешов №19, етаж 1, кабинет №20 /06.01.2020г/

Съобщение до ЕТ "МАКЕДОНИЯ - ИВАН ДАНЬОВСКИ": На основание Чл.43, ал.4 от ЗОП Ви информираме, че протоколът и докладът от работата на Комисията, както и решението за избор на изпълнител на поръчката, са публикувани на Профила на купувача. Решението Ви е изпратено на посочения от Вас електронен адрес.


ДОСТАВКА НА ГОТОВА ХРАНА ЗА НУЖДИТЕ НА БОЛНИ И ДЕЖУРЕН ПЕРСОНАЛ В МБАЛББ „СВЕТА СОФИЯ” ЕАД /АОП № 00600-2019-0007/

Заседанието на основание Чл.57, ал.3 от ППЗОП ще се проведе на 28.11.2019г. от 10.00 часа в кабинета на организатор обществени поръчки на бул. Акад. Иван Гешов №19, етаж 1, кабинет №20 /25.11.2019г/


ДОСТАВКА НА ЕХОГРАФСКИ АПАРАТ ЗА ДКБ В МБАЛББ „СВЕТА СОФИЯ” ЕАД /АОП № 00600-2019-0005/

Заседанието на основание Чл.57, ал.3 от ППЗОП ще се проведе на 29.08.2019г. от 10.00 часа в кабинета на организатор обществени поръчки на бул. Акад. Иван Гешов №19, етаж 1, кабинет №20 /26.08.2019г/


Доставка и пускане в експлоатация на Автоматична ендоскопска миялно-дезинфекционна машина в МБАЛББ „Света София“ ЕАД /АОП 00600-2019-0004/

Заседанието на основание Чл.57, ал.3 от ППЗОП ще се проведе на 11.10.2019г. от 10.00 часа в кабинета на организатор обществени поръчки на бул. Акад. Иван Гешов №19, етаж 1, кабинет №20 /08.10.2019/ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И ПРЕВЪРЗОЧЕН МАТЕРИАЛ В МБАЛББ „СВЕТА СОФИЯ“ ЕАД /АОП № 00600-2019-0002/

Заседанието на основание Чл.57, ал.3 от ППЗОП ще се проведе на 24.07.2019г. от 10.00 часа в кабинета на организатор обществени поръчки на бул. Акад. Иван Гешов №19, етаж 1, кабинет №20 /19.07.2019г/


Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група при условията на либерализиран пазар за нуждите на МБАЛББ „СВЕТА СОФИЯ“ ЕАД /АОП № 00600-2019-0001/

Заседанието на основание Чл.57, ал.3 от ППЗОП ще се проведе на 15.03.2019г. от 09.00 часа в кабинета на организатор обществени поръчки на бул. Акад. Иван Гешов №19, етаж 1, кабинет №20 /12.03.2019г/


Процедури по ЗОП - 2018


ДОСТАВКА НА ХЛЯБ ЗА НУЖДИТЕ НА ПАЦИЕНТИ И ДЕЖУРЕН ПЕРСОНАЛ В МБАЛББ „СВЕТА СОФИЯ“ ЕАД /АОП 00600-2018-0006/

Заседанието на основание Чл.57, ал.3 от ППЗОП ще се проведе на 29.01.2019г. от 10.00 часа в кабинета на организатор обществени поръчки на бул. Акад. Иван Гешов №19, стая 20 – /24.01.2019г/


Доставка на медицински консумативи и лабораторни реактиви за нуждите на МБАЛББ „Света София“ ЕАД /АОП № 00600-2018-0005/

Заседанието на основание Чл.57, ал.3 от ППЗОП ще се проведе на 03.06.2019г. от 10.00 часа в кабинета на организатор обществени поръчки на бул. Акад. Иван Гешов №19, кабинет 20 /29.05.2019г/

До „БЛАГИ“ ООД Съобщение на основание Чл.43, ал.4 от ЗОП: Във връзка с липса на отговор – потвърждение за получаване от Ваша страна на двата броя електронни писма, изпратени Ви на посочения от Вас електронен адрес, Ви уведомяваме, че в профила на купувача е публикувано Решение № 379 / 14.06.2019г за резултатите от проведената процедура за доставка на медицински консумативи и лабораторни реактиви в лечебното заведение. /17.06.2019г./

До „БЛАГИ“ ООД, „ГАМИДОР БЪЛГАРИЯ“ ООД и „ЕКОМЕТ 90“ ЕООД. Съобщение на основание Чл.43, ал.4 от ЗОП: Във връзка с липса на отговор – потвърждение за получаване от Ваша страна на изпратените Ви електронни писма, Ви уведомяваме, че в профила на купувача е публикувано Решение № 495 / 18.07.2019г за избор на изпълнител на втория класиран по определени подпозиции от прове


Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група при условията на либерализиран пазар за нуждите на МБАЛББ Света София ЕАД /АОП 00600-2018-0004/

Заседанието на основание Чл.57, ал.3 от ППЗОП ще се проведе на 17.12.2018г. от 10.00 часа в кабинета на организатор обществени поръчки на бул. Акад. Иван Гешов №19, етаж 1, кабинет 20 /11.12.2018г/


Доставка на готова храна за нуждите на болни и дежурен персонал в МБАЛББ „Света София“ ЕАД /АОП № 00600-2018-0003/

Заседанието на основание Чл.57, ал.3 от ППЗОП ще се проведе на 04.12.2018г. от 11.30 часа в кабинет №20 на бул. Акад. Иван Гешов №19, етаж 1.


Доставка на лекарствени продукти и превързочен материал в МБАЛББ „Света София“ ЕАД /АОП № 00600-2018-0002/

Заседанието на основание Чл.57, ал.3 от ППЗОП ще се проведе на 27.07.2018г. от 10.00 часа в кабинета на организатор обществени поръчки на бул. Акад. Иван Гешов №19, етаж 1, кабинет №21 /24.07.2018г/


Доставка на хляб за нуждите на пациенти и дежурен персонал /АОП № 00600-2018-0001/

Заседанието на основание Чл.57, ал.3 от ЗОП ще се проведе на 02.03.2018г. от 10.00 часа в кабинета на организатор обществени поръчки – стая №20 на първи етаж в лечебното заведение. /27.02.2018г./


Процедури по ЗОП - 2017


Доставка на медицински консумативи и лабораторни реактиви в МБАЛББ „Света София“ ЕАД /АОП № 00600-2017-0010/

Заседанието на основание Чл.57, ал.3 от ППЗОП ще се проведе на 04.05.2018г. от 10.00 часа в кабинета на организатор обществени поръчки на бул. Акад. Иван Гешов №19, етаж 1 /27.04.2018г/


Доставка на Апаратура за видео-асистирана хирургия в МБАЛББ „Света София“ ЕАД /АОП № 00600-2017-0009/

Заседанието на основание Чл.57, ал.3 от ЗОП ще се проведе на 18.01.2018г. от 10.00 часа в кабинета на организатор обществени поръчки – сая №20 на първи етаж в лечебното заведение. /15.01.2018г./


Доставка на готова храна за нуждите на болни и дежурен персонал в МБАЛББ „Света София“ ЕАД /АОП № 00600-2017-0007/

Заседанието на основание Чл.57, ал.3 от ЗОП ще се проведе на 05.12.2017г. от 10.00 часа в кабинета на организатор обществени поръчки – сая №20 на първи етаж в лечебното заведение. /29.11.2017г./


Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група при условията на либерализиран пазар за нуждите на МБАЛББ „СВЕТА СОФИЯ“ ЕАД /АОП № 00600-2017-0006/

Заседанието на основание Чл.57, ал.3 от ЗОП ще се проведе на 13.11.2017г. от 10.00 часа в кабинета на организатор обществени поръчки – сая №20 на първи етаж в лечебното заведение. /08.11.2017г./


Доставка и монтаж на болнични легла в МБАЛББ „Света София“ ЕАД /АОП № 00600-2017-0004/

Заседанието на основание Чл.57, ал.3 от ЗОП ще се проведе на 03.11.2017г. от 10.00 часа в кабинета на организатор обществени поръчки – сая №20 на първи етаж в лечебното заведение. /31.10.2017г./

Във връзка с изпратено три пъти на електронните адреси, посочени в офертите, подадени за участие в процедурата и неполучени потвърждения за получаване на документите, на основание Чл. 43, ал.4 от ЗОП, уведомяваме участниците „ГЕВЕЛ-М“ ЕООД и „САНИТА МЕДИКА“ ЕООД, че Решение №870-07.11.2017г. е публикувано в профила на купувача на Възложителя. Това съобщение се счита за уведомяване на двамата участници за резултатите от проведената процедура. /10.11.2017г/


Доставка на лекарствени продукти в МБАЛББ „Света София“ ЕАД /АОП № 00600-2017-0005/

Заседанието на основание Чл.57, ал.3 от ЗОП ще се проведе на 27.10.2017г. от 10.00 часа в кабинета на организатор обществени поръчки – сая №20 на първи етаж в лечебното заведение. /24.10.2017г./


ДОСТАВКА НА ХИРУРГИЧЕН ИНСТРУМЕНТАРИУМ ЗА НУЖДИТЕ НА КЛИНИКА ГРЪДНА ХИРУРГИЯ В МБАЛББ „СВЕТА СОФИЯ” ЕАД /АОП № 00600-2017-0003/

Заседанието на основание Чл.57, ал.3 от ЗОП ще се проведе на 21.09.2017г. от 10.00 часа в кабинета на организатор обществени поръчки – сая №20 на първи етаж в лечебното заведение. /18.09.2017г./


Доставка и пускане в експлоатация на Перфузори и Автоматизирана система за микробиологична диагностика в МБАЛББ „Света София“ ЕАД /АОП № 00600-2017-0002/

Заседанието на основание Чл.57, ал.3 от ЗОП ще се проведе на 02.08.2017г. от 10,00 часа в аудиторията на лечебното заведение. /26.07.2017г./


Доставка на лекарствени продукти, превързочен материал и консумативи за онкология в МБАЛББ „Света София“ ЕАД /АОП № 00600-2017-0001/

Заседанието на основание Чл.57, ал.3 от ППЗОП ще се проведе на 16.08.2017г. от 12,00 часа в стая №20 на бул. Акад. Иван Гешов №19 /11.08.2017/


Процедури по ЗОП - 2016
Доставка на Апарат за инвазивна и неинвазивна вентилация и Холтер ЕКГ /АОП № 00600-2016-0007/

Заседанието на основание Чл.57, ал.3 от ППЗОП ще се проведе на 30.11.2016г. от 10.00 часа в аудиторията на бул. Акад. Иван Гешов №19 /25.11.2016/

Дата на изпълнение на договор № 126/19.12.2016 – 28.12.2016г. Основание – изпълнен договор, съгласно Чл.6 от договора. /12.01.2017г./

Дата на изпълнение на договор № 125/19.12.2016 – 10.01.2017г. Основание – изпълнен договор, съгласно Чл.6 от договора. /12.01.2017г./
Доставка на нетна електрическа енергия на ниво средно напрежение и избор на координатор на балансираща група при условията на либерализиран пазар за нуждите на СБАЛББ „Света София“ ЕАД /АОР № 00600-2016-0003/

На основание Чл.68, ал.2 от ЗОП, Комисията, назначена със Заповед № 364 / 10.05.2016г., уведомява всички заинтерeсовани, че заседанието на основание Чл. 69а,ал.3 от ЗОП, ще се проведе на 09.08.2016г. от 10.00 ч. в аудиторията на болницата /03.08.2016/


Доставка на лекарствени продукти и превързочен материал за нуждите на СБАЛББ „Света София“ ЕАД /АОР № 00600-2016-0004/

На основание Чл.68, ал.2 от ЗОП, Комисията, назначена със Заповед № 365 / 12.05.2016г., уведомява всички заинтерeсовани, че заседанието на основание Чл. 69а,ал.3 от ЗОП, ще се проведе на 28.07.2016г. от 10.00 ч. в аудиторията на болницата /25.07.2016/

Комисията, назначена със Заповед № 365 / 12.05.2016г., на основание Чл. 69а,ал.3 от ЗОП, уведомява всички заинтерeсовани, че заседанието ще се проведе на 27.07.2016г. от 10.00 ч. в аудиторията на болницата /22.07.2016/

Дата на изпълнение на договори от № 93 до №106 и №111 – 11.09.2017г. Основание – изпълнени договори /11.09.2017г./


Доставка на Вакуум помпа за дренаж и Робот за архивиране на DICOM образи върху CD/DVD в СБАЛББ „Света София“ ЕАД 2016 /АОП № 00600-2016-0002/

Комисията, назначена със Заповед № 368 / 25.05.2016г., на основание Чл. 69а,ал.3 от ЗОП, уведомява всички заинтерeсовани, че заседанието ще се проведе на 09.06.2016г. от 13.00 ч. в аудиторията на болницата /06.06.2016/

Дата на приключване на договор № 81 / 06.07.2016 – 11.08.2016г. Основание – изпълнен договор /12.08.2016г/

Дата на приключване на договор № 82 / 06.07.2016 – 19.08.2016г. Основание – изпълнен договор /24.08.2016г/


Доставка на общ медицински консуматив, стъклария, лабораторни реактиви и консумативи и инструменти за бронхологично отделение 2016 /АОП № 00600-2016-0001/

Комисията, назначена със Заповед № 360 / 22.04.2016г., на основание Чл. 69а,ал.3 от ЗОП, уведомява всички заинтерeсовани, че заседанието ще се проведе на 19.05.2016г. от 10.00 ч. в аудиторията на болницата /16.05.2016/

Дата на изпълнение на договори от № 62 до № 69 – 01.05.2017г. /02.05.2017г./


Процедури по ЗОП - 2015


Доставка на хляб за нуждите на болни и дежурен персонал 2015 /АОП № 00600-2015-0007/

Комисията, назначена със Заповед № 106 / 05.02.2016г., на основание Чл. 69а,ал.3 от ЗОП, уведомява всички заинтерeсовани, че заседанието ще се проведе на 10.02.2016г. от 10.00 ч. в аудиторията на болницата. /05.02.2016г./

Дата на изпълнение на договор № 19/08.03.2016 – 07.03.2017г. Основание – изпълнен договор, съгласно Чл.1.4 от договора. /07.03.2017г./


Доставка на готова храна за нуждите на болни и дежурен персонал 2015 /АОП № 00600-2015-0006/

Комисията, назначена със Заповед № 872 / 09.11.2015г., на основание Чл. 69а,ал.3 от ЗОП, уведомява всички заинтерeсовани, че заседанието ще се проведе на 23.11.2015г. от 10.00 ч. в аудиторията на болницата. /18.11.2015г./

Дата на изпълнение на договор № 135/18.12.2015 – 31.12.2016г. Основание – изпълнен договор, съгласно Чл.1.4 от договора. /03.01.2017г./


АБОНАМЕНТНА СЕРВИЗНА ПОДРЪЖКА НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА 2015 /АОП № 00600-2015-0004/

Комисията, назначена със Заповед № 743 / 07.10.2015г., на основание Чл. 69а,ал.3 от ЗОП, уведомява всички заинтерeсовани, че заседанието ще се проведе на 06.11.2015г. от 11.30 ч. в аудиторията на болницата. /03.11.2015г./

Дата на изпълнение на договори от № 124 до №132 – 30.11.2016г. Основание – изпълнени договори, съгласно Чл.33, ал.1 от договорите. /30.11.2016г./


Доставка на медицински консумативи и лабораторни реактиви 2015 /АОП № 00600-2015-0005/

Комисията, назначена със Заповед № 750 / 16.10.2015г., на основание Чл. 69а,ал.3 от ЗОП, уведомява всички заинтерeсовани, че заседанието ще се проведе на 17.03.2016г. от 10.00 ч. в аудиторията на болницата /14.03.2016/

Дата на изпълнение на договори от №27 до №48 и №51 – 03.05.2017г. Основание – т.5,9 от договорите. /04.05.2017г/


ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И ПРЕВЪРЗОЧЕН МАТЕРИАЛ 2015 /АОП № 00600-2015-0003/

Дата на приключване на договорите – 08.09.2016г. Основание – изпълнени договори /08.09.2016г/

Комисията, назначена със Заповед № 333 / 22.05.2015г., на основание Чл. 69а,ал.3 от ЗОП, уведомява всички заинтеросовани, че заседанието ще се проведе на 14.07.2015г. от 10.00 ч. в аудиторията на болницата. /09.07.2015г./


Доставка на нетна електрическа енергия на ниво средно напрежение и избор на координатор на балансираща група при условията на либерализиран пазар 2015 /АОП № 00600-2015-0002/

Комисията, назначена със Заповед № 223 / 06.04.2015г., на основание Чл. 69а,ал.3 от ЗОП, уведомява всички заинтеросовани, че заседанието ще се проведе на 29.05.2015г. от 10.00 ч. в аудиторията на болницата. /26.05.2015г./

Дата на приключване на договор №85 от 02.07.2015 – 30.09.2016г. Основание – изпълнен договор /30.09.2016г/


ДОСТАВКА НА АВТОМОБИЛ ЗА ТРАНСПОРТ НА ПАЦИЕНТИ 2015 /АОП № 00600-2015-0001/

Дата на приключване на договора – 23.06.2015г. Основание – изпълнен договор /25.06.2015г/

Комисията, назначена със Заповед № 134 / 05.03.2015г., на основание Чл. 69а,ал.3 от ЗОП, уведомява всички заинтеросовани, че заседанието ще се проведе на 10.03.2015г. от 10.00 ч. в аудиторията на болницата. /05.03.2015г./

СЪОБЩЕНИЕ /на основание Чл.68, ал.2 от ЗОП/: Във връзка с обявяване на 02.03.2015г. за официален неработен ден, Ви информираме следното: Крайният срок за подаване на оферти се променя от 02.03.2015г. – 15:30 часа на 04.03.2015г. – 15:30ч., а отварянето на оферти от 04.03.2015г. – 10:00 часа се променя за 05.03.2015г – 10:00 часа. /19.02.2015г/


Процедури по ЗОП - 2014Информация за плащания по процедура с предмет: Доставка на лекарствени продукти и превързочен материал /процедура 2014г./

Приключил договор с Диагностик Имиджинг ООД на 04.05.2015г.. Основание: приключила нова процедура със сключен договор със същия предмет. /29.05.2015г./

Дата на приключване на договорите: 08.09.2015г. – Основание: изпълнение на договорите /08.09.2015г./


ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП С ПРЕДМЕТ: ДОСТАВКА НА ГОТОВА ХРАНА ЗА НУЖДИТЕ НА БОЛНИ И ДЕЖУРЕН ПЕРСОНАЛ РОП № 00600 – 2014 – 0006 /процедура 2014г./

Комисията, назначена със Заповед № 1105 / 21.11.2014г., на основание Чл. 69а,ал.3 от ЗОП, уведомява всички заинтеросовани, че заседанието ще се проведе на 27.11.2014г. от 10.00 ч. в аудиторията на болницата. /24.11.2014г./

Дата на приключване на договора: 31.12.2015г. – Основание: Чл.1.5 от договора /изпълнение на договора /04.01.2016г./


Документи и информация по процедура, открита преди 01.07.2014г. с предмет: Доставка на Работна станция за дигитализираща система в отделение Образна диагностика и BIPAP апарат за провеждане на CPAP и неинвазивна вентилация в КАИЛ РОП № 00600 – 2014 – 0002 /процедура 2014г./

Дата на приключване на договора: 13.11.2014г. – Основание: изпълнение на договора /13.11.2014г./

Информация на основание Чл.69а, ал.3 от ЗОП: Комисията по разглеждане, оценка и класиране на офертите, назначена със Заповед № 833/13.08.2014г., информира, че заседанието ще се състои на 22.10.2014г. от 10.00 часа в аудиторията на СБАЛББ „Света София“ ЕАД – бул. Акад. Гешов №19, партерен етаж, с/у входа. По критерия „гаранционен срок“ единственият участник получава максимален брой точки – 10. /17.10.2014г./


Документи и информация по процедура с предмет: Абонаментна сервизна подръжка на медицинска апаратура РОП № 00600-2014-0004 /процедура 2014г./

Дата на приключване на договорите: 30.11.2015г. – Основание: Чл.21 от договора /изпълнение на договорите /01.12.2015г./

Информация на основание Чл.69а, ал.3 от ЗОП: Комисията по разглеждане, оценка и класиране на офертите, назначена със Заповед № 827/05.08.2014г., информира, че заседанието ще се състои на 21.10.2014г. от 10.00 часа в аудиторията на СБАЛББ „Света София“ ЕАД – бул. Акад. Гешов №19, партерен етаж, с/у входа. Всички допуснати до оценка участници получават максимален брой 10 /десет/ точки по показателя „Време за реагиране при подаване на заявка /Твр/“, поради предложен един и същи срок – 1 час. /15.10.2014г./


Доставка на медицински консумативи и лабораторни реактиви РОП № 00600 – 2014 – 0005 /процедура 2014г./

Комисията, назначена със Заповед № 1089 / 31.10.2014г., на основание Чл. 69а,ал.3 от ЗОП, уведомява всички заинтеросовани, че заседанието ще се проведе на 09.03.2015г. от 10.00 ч. в аудиторията на болницата. /04.03.2015г.

Дата на приключване на договорите: 04.05.2016г. – Основание: изпълнение на договорите /05.05.2016г./